Orientation and Vingroup Scholarship Award Ceremony for Cohort 2020

THE PRE-DEPARTURE ORIENTATION AND SCHOLARSHIP AWARD CEREMONY FOR COHORT 2020 OF THE VINGROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHOLARSHIP PROGRAM FOR OVERSEAS STUDY

(See Vietnamese below)

With a mission to find talents who have the ability to lead and advance the development of science and technology in Vietnam in the future, in March 2019, Vingroup announced “The Science and Technology Scholarship Program for Overseas Study for Master’s and Doctoral Degrees”. The program is managed and administered by VinUniversity. For 11 years starting from 2019, Vingroup will offer up to 100 scholarships per year for Master’s and Ph.D. degree programs for talented Vietnamese in the science and technology fields. To date, after more than one year of implementation, the program has selected and awarded the scholarships to more than 70 qualified students to pursue graduate degree programs at more than 20 leading universities in the world. These universities include the University of Oxford, Carnegie Mellon University, Johns Hopkins University, University of Michigan, Ann Arbor, University of California, San Diego, Australian National University, University of Melbourne, Sorbonne University, ect. to name just a few.

During the first week of July, VinUniversity has organized the Orientation and Vingroup Scholarship Award Ceremony for Cohort 2020. The Vingroup Scholarship Program not only provides excellent students with the opportunity to advance their education and research, but also strongly supports their long-term career development goals after they graduate and return to Vietnam. As part of the Orientation, the Scholars met and discussed with leaders of VinUniversity, Vinfast, VinAI and VinBrain about collaboration and research opportunities throughout their studies as well as after graduation. Let’s look back at some of the activities in the Orientation and the Scholarship Award Ceremony.

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT VÀ LỄ TRAO HỌC BỔNG DU HỌC BẬC THẠC SĨ, TIẾN SĨ CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP NĂM 2020

Với mục tiêu tìm kiếm những tài năng có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai, tháng 3 năm 2019, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai “Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ, Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài”. Trường Đại học VinUni là đơn vị quản lý và thực hiện Chương trình. Chương trình Học bổng được thực hiện trong vòng 11 năm. Kể từ năm 2019, mỗi năm, Tập đoàn Vingroup cấp tối đa 100 suất học bổng toàn phần, bậc sau đại học cho các tài năng KHCN Việt Nam. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, Chương trình đã tuyển chọn và cấp học bổng cho hơn 70 tài năng Việt Nam theo học tại hơn 20 trường Đại học hàng đầu thế giới bao gồm: Đại học Oxford, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Johns Hopkins, Đại học Michigan, Ann Arbor, Đại học California, San Diego, Đại học Quốc gia Australian, Đại học Melbourne, Đại học Sorbonne, vv.

Những ngày đầu tháng 7 này, VinUni đã tổ chức Chương trình Gặp mặt và Lễ trao Học bổng Vingroup cho các sinh viên tài năng năm 2020. Thông qua Chương trình này, Tập đoàn Vingroup không chỉ trao cơ hội cho các bạn sinh viên xuất sắc tiếp tục con đường học tập và nghiên cứu khoa học bậc sau đại học mà còn hỗ trợ các bạn trong suốt lộ trình học tập và nghề nghiệp khi các em tốt nghiệp trở về Việt Nam. Các sinh viên đã tới thăm và trao đổi với các Lãnh đạo của Trường Đại học VinUni, Công ty Vinfast, Viện nghiên cứu VinAI và VinBrain về các cơ hội hợp tác, nghiên cứu trong quá trình học tập cũng như sau khi hoàn tất chương trình. Hãy cùng chúng tôi điểm lại các hoạt động trong chương trình gặp mặt và lễ trao Học bổng cho các sinh viên năm 2020.